Som Esport
I Entrecales Benissa - Travessia de natació
I Entrecales Benissa - Travessia de natació

INSCRIPCIONS TANCADES - PLACES ESGOTADES
INSCRIPCIONES CERRADAS - PLAZAS AGOTADAS

INSCRIPCIONS TANCADES - PLACES ESGOTADES
INSCRIPCIONES CERRADAS - PLAZAS AGOTADAS


3 de juliol de 2021. Hora d'eixida: 09:30 h
3 de julio de 2021. Hora de salida 09:30 h
INSCRIPCIÓ I ENTRECALES BENISSA
INSCRIPCIÓN I ENTRECALES BENISSA
REGLAMENT - REGLAMENTO
Quota d'inscripció 20 euros
Cuota de inscripción 20 euros
Últim dia d'inscripció:
1 de juliol a les 23:59 h. o arribar a 150 places
Último día de inscripción: 1 de julio a las 23:59 h. o llegar a los/las 150 participantes.

NORMATIVA COVID-19.

La celebració de la I ENTRECALES BENISSA s'empara sota la normativa vigent.
Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal que puguen sorgir des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
PROTOCOLO COVID-19 (d’obligat compliment):
¡Per una prova segura!
 • No acudir a l'esdeveniment amb simptomatologia compatible amb la COVID-19.
 • Presa de temperatura i higienització de les mans abans d'accedir a l'arreplegada del xip. .
 • Ús de la màscara obligatori en tot moment menys en el període de dins de l'aigua. (L'organització facilitarà màscares per a abans i després de la prova, aquesta última s'entregarà en meta a mesura que s'isca de l'aigua).
 • Evitar aglomeracions i mantindre la distància de seguretat vigent en tot moment.
La celebración de la I ENTRECALES BENISSA se ampara bajo la normativa vigente.
Esta normativa queda condicionada a posibles cambios en materia legal que puedan surgir desde la publicación del presente reglamento hasta el día de la celebración de la prueba.
PROTOCOLO COVID (de obligado cumplimiento):
¡Por una prueba segura!
 • No acudir al evento con sintomatología compatible con la COVID-19.
 • Toma de temperatura y higienización de las manos antes de acceder a por el gorro y chip.
 • Uso de la mascarilla obligatorio en todo momento menos en el periodo dentro del agua. (La organización facilitará mascarillas para antes y después de la prueba. Esta última se entregará en meta conforme se salga del agua).
 • Evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad vigente en todo momento.
TANDES D'EIXIDA
L'organització podrà agrupar als participants en diferents tandes d'eixida. S'haurà de respectar el grup i ordre d'eixida assignat.
TANDAS DE SALIDA
La organización podrá agrupar a los participantes en diferentes tandas de salida. Se deberá respetar el grupo y orden de salida asignado.
BOIA DE SEGURETAT
L'ús de la boia de seguretat serà obligatori i correrà a compte del participant. Cada participant haurà de portar la seua pròpia boia.
BOYA DE SEGURIDAD.
El uso de la boya de seguridad será obligatorio y correrá a cuenta del participante. Cada participante deberá llevar su propia boya.
MATERIAL OBLIGATORI
El xip, boia, xiulet de seguretat i gorro són obligatoris i hauran d'utilitzar-se durant tota la travessia..
MATERIAL OBLIGATORIO.
El chip, boya, silbato de seguridad y gorro son obligatorios y deberán utilizarse durante toda la travesía.
Nascuts/des de 1940 fins el 2003*
* 18 anys ja complits. NO es contempla la participació de persones menors de 18 anys.
Nacidos/das de 1940 hasta el 2003*
* 18 años ya cumplidos. Para esta I edición, no se contempla la participación de personas menores de 18 años.
ÚS DE BANYADORS I/O MATERIALS AUXILIARS.
S'aplicarà la norma FINA aprovada pel Bureau, el 16 de gener de 2010. El vestit de bany per a aigües obertes, tant per a homes com per a dones, no cobrirà el coll, ni s'estendrà més enllà dels muscles, ni per baix del turmell. L'ús de vestits de neopré, tub, aletes, pales o altres articles que faciliten el nado noestarà permés.
USO DE BAÑADORES Y/O MATERIALES AUXILIARES.
Se aplicará la norma FINA aprobada por el Bureau, el 16 de enero de 2010. El bañador para aguas abiertas, tanto para hombres como para mujeres, NO cubrirá el cuello, ni se extenderá más allá de los hombros, ni por debajo del tobillo. El uso de trajes de neopreno, tubo, aletas, palas o demás artículos que faciliten el nado NO será permitido.

IDENTIFICACIÓ (OBLIGATÒRIA)

Els participants hauran de presentar-se en la “zona 0” situada en la Cala la Fustera per a la retirada del material i el xip de cronometratge presentant DNI o PASSAPORT.
IDENTIFICACIÓN (Obligatoria)
Los participantes tendrán que presentar-se en la “zona 0” situada en la Cala la Fustera para la retirada del material yel chip de cronometraje presentando DNI o PASAPORTE.

CANVIS DE PARTICIPANTS

La quota d' inscripció és intransferible.
Qualsevol persona que transferisca (de forma no oficial i no es detecte per l'organització el dia de la prova) la seua plaça a un tercer serà directament responsable en cas d'accident o causat per aquest durant l'esdeveniment. L'organització no es fa responsable en cas d'accident en aquesta mena de situació. Si l'organització detectara algun tipus frau en la inscripció es vetarà la seua participació.
CAMBIOS DE PARTICIPANTES
La cuota de inscripción es intransferible.
Cualquier persona que transfiera (de forma no oficial y no se detecte por la organización el día de la prueba) su plaza a un tercero será directamente responsable en caso de accidente o causado por este durante el acontecimiento. La organización no se hace responsable en caso de accidente en este tipo de situación. Si la organización detectara algún tipo fraude en la inscripción se vetará su participación.

ARREPLEGADA DE XIP.

3 de juliol de 2021, en la zona de la Fustera de 07:30 h a 08:15 h.
El xip anirà situat en el turmell. El xip i banda portaxip s'ha de retornar al arribar a Meta.

RECOGIDA DE CHIP.

3 de julio de 2021, en la zona de la Fustera de 07:30 h a 08:15 h.
El chip se colocará el tobillo. El chip y la portabanda se debe devolver al llegar a Meta. Serà motiu de desqualificació participar amb el xip d'un altre nadador. Será motivo de descalificación participar con el chip de otro nadador

DESQUALIFICACIONS

Els jutges de la prova i responsables de la seguretat en la mar, disposes de la facultat de desqualificar o retirar de l'aigua:
 • a un nadador que no mostre coherència,presente símptomes d'hipotèrmia o qualsevol altre risc per a la seua pròpia seguretat,
 • aquells que es desvien del circuit marcat més de 20 metres
 • qualsevol altra persona l'actuació de la qual, sota el seu criteri, comporte perill tant per als participants com per al desenvolupament de la prova.
Els participants que hagen sigut retirats de l'aigua hauran d'entregar el xip de control a la persona que els atenga, que li'l farà arribar al jutge.

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ.

Será motiu de desqualificació:
 • Facilitar dades alterades en la inscripció.
 • No complir les indicacions/exigències de l'organització.
 • Nadar sense el corresponent gorro facilitat per l'organització
 • La utilització del mp3 aquàtic.
 • La incorrecta identificació d'acord amb aquestes normes.
 • Iniciar l'eixida abans del senyal del jutge d'eixida.
 • Ajudar-se de qualsevol tipus d'embarcació o mig auxiliar per a millorar la prestació en l'aigua (aletes, manyoples, vestits de neopré, tubs de respiració, etc.), o reduir la distància a nadar.
 • Alterar la marxa d'altres nadadors, vulnerant les elementals normes del respecte i del «Joc net».
 • Accedir a la meta per qualsevol altre lloc diferent del d'arribada.
 • Ús indegut del xiulet d'emergència fora dels casos d'urgència.
 • Qualsevol altra circumstància no prevista en el present reglament però que, segons el parer de l'organització, siga motiu de desqualificació.

DESCALIFICACIONES

Los jueces de la prueba y responsables de la seguridad en el mar,tienen la facultad de descalificar o retirar:
 • a un nadador del agua que no muestre coherencia, presente síntomas de hipotermia o cualquier otro riesgo para su propia seguridad
 • a los que se desvíen del circuito marcado más de 20 metros
 • a cualquier otra persona cuya actuación, bajo su criterio, entrañe peligro tanto para los participantes como para el desarrollo de la prueba.
Los participantes que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de control a la persona que los atienda, la cual se lo hará llegar al juez de carrera.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.

Será motivo de descalificación:
 • Facilitar datos alterados en la inscripción.
 • No cumplir las indicaciones/exigencias de la organización.
 • Nada sin el correspondiente gorro facilitado por la organización.
 • La utilización del mp3 acuático.
 • La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas.
 • Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
 • Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar para mejorar la prestación en el agua (aletas, manoplas, trajes de neopreno, tubos de respiración, etc.), o reducir la distancia al nadar.
 • Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respeto y del «Fair Play».
 • Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
 • Uso indebido del silbato de emergencia fuera de los casos de urgencia.
 • Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de la organización, sea motivo de descalificación.

LA TRAVESSIA

 • Distància 2.500 metres
 • El temps límit per a realitzar el trajecte serà de 90 minuts
 • L'eixida serà en flotació, mitjançant un estímul sonor
 • En el cas que un participant no complete el recorregut en el temps establert serà atés per l'organització, per a acompanyar-lo a la zona de meta o a la zona de la Fustera
 • .
 • El xip, boia, xiulet de seguretat i gorro són obligatoris i hauran d'utilitzar-se durant tota la travessia.
 • Es disposaran boies d'abalisament marítim que es deixaran a l'esquerra del participant, que serviran de referència i seguretat als nadadors.
 • Una vegada iniciada la travessia si, per qualsevol motiu, l'organització decideix la suspensió d'aquesta, s'emetran estímuls sonors i els participants hauran de dirigir-se a les boies d'abalisament o al personal d'assistència més pròxim.
 • La utilització del xiulet es farà exclusivament en cas d'emergència, sent automàtica la desqualificació del nadador que faça un ús inapropiat d'aquest.
 • L'organització disposarà d'embarcacions, SUP o piragües que col·laboraran en el control de la prova.
 • L'arribada serà en la zona d'embarcament del Club Esportiu Les Bassetes.
 • La línia de meta està situada en travessar les catifes del control del xip.
 • En finalitzar els participants hi hauran de retornar el xip.
 • A continuació passaran a la zona d'avituallament i posteriorment, després de recollir la bossa de material personal, iniciaran el camí de retorn caminant a la Fustera pel Passeig Ecològic de Benissa.

LA TRAVESIA

 • Distancia 2.500 metros
 • El tiempo límite para realizar el trayecto será de 90 minutos.
 • La salida será en flotación, mediante un estímulo sonoro.
 • En el supuesto de que un participante no completo el recorrido en el tiempo establecido será atendido por la organización, para acompañarlo en la zona de meta o en la zona de la Carpintera
 • .
 • El chip, boya, silbato de seguridad y gorro son obligatorios y tendrán que utilizarse durante toda la travesía.
 • Se dispondrán boyas de balizamiento marítimo que se dejarán a la izquierda del participante, que servirán de referencia y seguridad a los nadadores.
 • Una vez iniciada la travesía si, por cualquier motivo, la organización decide la suspensión de esta, se emitirán estímulos sonoros y los participantes tendrán que dirigirse a las boyas de balizamiento o al personal de asistencia más próximo.
 • La utilización del silbato se hará exclusivamente en caso de emergencia, siente automática la descalificación del nadador que haga un uso inapropiado de este.
 • La organización disposará de embarcaciones, SUP o piragües que colaborarán en el control de la prueba.
 • La llegada será en la zona de embarque del Club Deportivo Las Pocetas.
 • La línea de meta está situada al atravesar las alfombras del control del chip.
 • Al finalizar los participantes tendrán que devolver el chip.
 • A continuación pasarán en la zona de avituallamiento y posteriormente, después de recoger la bolsa de material personal,iniciarán el camino de retorno andando a la Fustera por el Paseo Ecológico de Benissa.

CATEGORIES.

Les categories dels participants es dividixen totes en masculines i femenines, sent aquestes les següents:
Trofeus al 1er i 1a de cada categoria:
 • SÈNIOR m. i f. – Nascuts/des de 1992 a 2003
 • MÀSTER 30 m. i f. – Nascuts/des de 1982 a 1991
 • MÀSTER 40 m. i f. – Nascuts/des de 1972 a 1981
 • MÀSTER 50 m. i f. – Nascuts/des de 1962 a 1971
 • MÀSTER +60 m. i f. – Nascuts/des de 1961 i anteriors
 • JO TAMBÉ! – Classificació conjunta de discapacitats (Caldrà adjuntar certificat de discapacitat)
 • LOCAL m. i f.: Local és la persona nascuda a BENISSA, o que acredite estar empadronat en el municipi
Trofeus al tres primers homes i dones de categoria Absoluta:
 • ABSOLUT MASCULINA. - Tots els homes nascuts de 1940 a 2003
 • ABSOLUTA FEMENINA. - Totes les dones nascudes de 1940 a 2003
TROFEUS NO ACUMULABLES
Ordre d'atorgament el següent:
 1. Trofeu obtingut en la categoria Absoluta.
 2. Trofeu obtingut en la categoria corresponent.
 3. Trofeu obtingut en la categoria Local.

TROFEUS.

Entrega de trofeus a les 12.00 hores en la Cala de la Fustera.
Per a l'arreplegada de trofeus es podrà demanar el DNI o passaport als guardonats/des.

CATEGORÍAS.

Las categorías de los participantes se dividen todas en masculinas y femeninas, siente estas las siguientes:
Trofeos al 1.º y 1.ª de cada categoría:
 • SENIOR m. y f. – Nacidos/desde 1992 a 2003
 • MÁSTER 30 m. y f. – Nacidos/desde 1982 a 1991
 • MÁSTER 40 m. y f. – Nacidos/desde 1972 a 1981
 • MÁSTER 50 m. y f. – Nacidos/desde 1962 a 1971
 • MÁSTER +60 m. y f. – Nacidos/desde 1961 y anteriores
 • YO TAMBIÉN! – Clasificación conjunta de discapacitados/das (Habrá que adjuntar certificado de discapacidad)
 • LOCAL m. y f.: Local es la persona nacida en BENISSA, o que acredite estar empadronado/da en el municipio
Trofeos al tres primeros hombres y mujeres de categoría Absoluta:
 • ABSOLUTO MASCULINA. - Todos los hombres nacidos de 1940 a 2003
 • ABSOLUTA FEMENINA. - Todas las mujeres nacidas de 1940 a 2003
TROFEOS NO ACUMULABLES
Orden de otorgamiento el siguiente:
 1. Trofeo obtenido en la categoría Absoluta.
 2. Trofeo obtenido en la categoría correspondiente.
 3. Trofeo obtenido en la categoría Local.

TROFEOS.

Entrega de trofeos a las 12:00 horas en la Cala de la Fustera. Para la recogida de trofeos se podrá pedir el DNI o pasaporte a los galardonados/das.


AVITUALLAMENT.

S'entregarà a cada participant una bossa individual amb avituallament en la zona post-meta perquè inicien el camí de tornada a La Fustera, evitant així acumulacions de persones.

AVITUALLAMIENTO.

Se entregará a cada participante una bolsa individual con avituallamiento en la zona post-meta para que inicien el camino de vuelta a La Fustera, evitando así acumulaciones de personas.

DRETS D'IMATGE.

Tot participant, pel fet d'inscriure's en la prova, autoritza a la lliure i gratuïta publicació del nom, de les fotos i/o vídeos que es puguen realitzar d'ell/ella, atorgant així els seus drets d'imatge per temps il·limitat.
De conformitat amb la normativa se l'informa que la seua participació en la prova implica el seu consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als organitzadors. La finalitat d'aquest fitxer és el tractament per a la gestió i desenvolupament de la prova.
Todo participante, por el hecho de inscribirse en la prueba, autoriza a la libre y gratuita publicación del nombre, de las fotos y/o videos que se puedan realizar de él/ella, otorgando así sus derechos de imagen por tiempo ilimitado. En conformidad con la normativa se lo informa que su participación en la prueba implica su consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero automatizado existente para los organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba.

ASSEGURANÇA

Els participants inscrits estaran coberts per un a pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents esportius. la pòlissa cobrirà els danys produïts com a conseqüència directa la participació en la prova.
L' assegurança NO cobrirà les lesions o dolències prèvies, la imprudència, negligència, desobediència o incompliment a la llei i les ordres de l'equip metge. NO cobrirà desplaçaments fins i des de la prova.
Los participantes inscritos estarán cubiertos por uno a póliza de responsabilidad civil y de accidentes deportivos. la póliza cubrirá los daños producidos como consecuencia directa la participación en la prueba. El seguro NO cubrirá las lesiones o dolencias previas, la imprudencia, negligencia, desobediencia o incumplimiento a la ley y las órdenes del equipo médico. NO cubrirá desplazamientos hasta y desde la prueba

SUSPENSIÓ DE LA PROVA

L'organització es reserva el dret de variar el punt d'arribada o eixida, retardar l'hora d'eixida, canviar la data o la suspensió d'aquesta. Si l'eixida arribara a produir-se, la prova es consideraria com realitzada, encara en el cas de suspendre's durant la seua celebració. Si la prova arribara a suspendre's, abans de donar l'eixida, sense data alternativa a la seua celebració, l'organització es reserva el dret a decidir i informar com procedir al reembossament de la inscripció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

L'organització adverteix que la prova és al medi aquàtic i existeixen els riscos inherents que la natació en aigües obertes comporta, per la qual cosa ha de ser practicada per persones amb una demostrada preparació i un correcte estat de salut, recomanant abstindre's a aquells nadadors que no estiguen en condicions òptimes per a la seua realització.

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.

La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma. Si la salida llegara a producirse, la prueba se consideraría como realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración. Si la prueba llegara a suspenderse, antes de dar la salida, sin fecha alternativa a su celebración, la organización se reserva el derecho a decidir y informar como proceder al reembolso de la inscripción.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

La organización advierte que la prueba es en medio acuático y existen los riesgos inherentes que la natación en aguas abiertas conlleva, por lo que debe ser practicada por personas con una demostrada preparación y un correcto estado de salud, recomendando abstenerse a aquellos nadadores que no estén en condiciones óptimas para su realización.
Som Esport  |  Disseny Web Som Esport  | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions